Welkom bij Gemeentebelangen Overbetuwe

Gemeentebelangen Overbetuwe is de lokale partij van Overbetuwe. Hoogst noodzakelijk om de echte belangen van de dorpen van Overbetuwe goed te vertegenwoordigen binnen de gemeente.

Posted in Algemeen | Tagged , , | Leave a comment

GBO-vragen over P&R Garage (vragenuur)

Onderwerp: P&R garage

Inleiding/Aanleiding:

Zoals eenieder kan zien, vordert de bouw van de P&R garage nabij het station Elst getaag. Dat terwijl in het coalitieakkoord 2014-2018 “Overbetuwse Lente” op pag. 9 (versie op site gemeente Overbetuwe)  is bepaald, dat alle initiatieven voor de bouw van een P&R garage worden stopgezet en dat, indien mogelijk en financieel verantwoord, de samenwerkingsovereenkomst (SOK) P&R garage zal worden ontbonden.

Ook is in dit coalitieakkoord afgesproken, dat station Elst goed bereikbaar moet blijven voor gebruikers van het openbaar vervoer met behoud van gratis (maaiveld) parkeren (pag.9).

Dit roept bij de fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe een aantal vragen op.

Vragen:

  • Wat wordt er precies gebouwd en hoeveel parkeerplaatsen worden er in totaal gerealiseerd?
  • Wordt de planning van de bouw gehaald en worden alle toegezegde subsidies binnengehaald?
  • De intentie was, dat de gemeente van NS Vastgoed 45 parkeerplaatsen via een recht van erfpacht verkrijgt en 110 parkeerplaatsen huurt, waarvan de gemeente het recht heeft er 85 te gebruiken. Kloppen deze aantallen nog steeds nu de bouw van een nieuw Huis der Gemeente in Elst Centraal geen doorgang vindt?
  • Ingeval de gemeente parkeerplaatsen moet afnemen, hoe gaat zij dan de medewerkers van de werkorganisatie bewegen om hun auto’s in die garage te parkeren, waardoor ook het centrum van Elst wordt ontlast. Is het vervoerplan ondertussen al gereed resp. vastgesteld? Moeten deze gebruikers van de garage (ambtenaren) “uit eigen zak” het parkeergeld betalen?
  • Moet er door de andere gebruikers van de garage parkeergeld worden betaald en zo ja hoeveel?
  • De parkeerverordening is door de raad vastgesteld. Het uitvoeringsplan is een bevoegdheid van het college. Is dat plan inmiddels vastgesteld?  Moet er voor het parkeren in de omgeving van station Elst worden betaald en zo ja hoe verhoudt zich dat dan met het coalitieakkoord?

Wij verzoeken het college de beantwoording van de vragen zo veel als maximaal mogelijk in het openbaar te laten plaats vinden.

Posted in Algemeen | Comments Off

Nieuwsbrief GBO juli 2014

Fractieteam bepaalt haar koers:

Met de zomervakantie in zicht hebben de fractieleden
van GBO in een teamdag hun richting bepaald voor de
periode 2014/2015.

Lees meer hierover in de GBO Nieuwsbrief van juli 2014…

Download (PDF, 521KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

“Overbetuwe aan de slag met zorg en werk maar moet wel zelf de regie houden””

Er wordt steeds gesproken over de gigantische veranderingen. Zijn die voor onze inwoners zo groot?

Volgens ons, Gemeentebelangen Overbetuwe, niet. De verantwoordelijkheid komt anders te liggen, maar voor de burger blijft de weg naar zorg in veel gevallen nagenoeg gelijk. Of de deskundige die moet oordelen of er professionele zorg nodig is nu in dienst is van bureau jeugdzorg of dezelfde persoon is in dienst van de gemeente dat hoeft niets uit te maken.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off

RAAD & DAAD

Raadslid Nelis van Binsbergen uit onze eigen GBO-fractie, tijdens de doorkomst van de Nijmeegse vierdaagse door de gemeente Overbetuwe.

Nelis levert naast een mentale prestatie ook graag een sportief resultaat.

(foto: Nelis loopt de vierdaagse samen met zijn buurvrouw)

nelis en buurvrouw 1

nelis en buurvrouw 2

Posted in Algemeen | Comments Off

GBO reactie op coalitieprogramma-Kadernota: Overbetuws Realisme

De titel van Onze reactie op het coalitieprogramma en de Kadernota….

…..is Overbetuws Realisme

Voorzitter, voor ons ligt een ambitieus coalitieprogramma met de welluidende titel “Overbetuwse Lente”. Het zou kunnen duiden op een breuk met de vorige college periodes, of wel totale vernieuwing , maar dat zou beide coalitiepartners in een ongeloofwaardige positie brengen, gezien het feit, dat beide in voorliggende jaren deel uitmaakten van diverse colleges.

Lees meer in bijgevoegd document….

Download (PDF, 292KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Rechte tunnel Elst duurt te lang, dus toch Slingertunnel (Gelderlander 21-6)

Artikel uit de Gelderlander d.d. 21-6-2014 waaruit blijkt dat het “oude college” in dit verband toch de juiste besluiten heeft genomen (bron: De Gelderlander)

Toegevoegd het pfd-document van de quick scan.

—————–
ELST – De Slingertunnel bij station Elst is zo goed als onvermijdelijk. De procedures om alsnog een rechte tunnel aan te leggen blijken te veel tijd te gaan kostenkosten.

Dit blijkt uit een spoedstudie, diespoorbeheerder ProRail in opdracht van de nieuwe CDA-D66- coalitie heeft uitgevoerd.

Quick-scan 
Deze partijen wilden nog eens via eenquick-scan weten of het al dan niet mogelijk zou zijn om van de Slingertunnel af te komen; zeker omdat er nu geen gemeentehuis naast gebouwd wordt. De studieresultaten zijn vrijdagmiddag naar de gemeenteraadsleden gestuurd.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off

Even voorstellen……onze raadsleden!

Wij willen dolgraag aan u voorstellen…de GBO Raadsleden voor de komende vier jaar .

- Ineke Janssen-Huijs
- Gera Koopmans-Jacobs
- Henk Vreman
- Nelis van Binsbergen

Als u op onderstaande link klikt vind u meer informatie over de raadsleden zelf en tevens waarom ze voor de politiek en specifiek GBO hebben gekozen.

http://wp.me/aGSSy-zp

 

Posted in Algemeen | Comments Off

Vragen GBO in vragenuur

Datum:​ 14 mei 2014​

Aan de voorzitter van de raad.

Steller vragen: Henk Vreman

Onderwerp: coalitie programma 2014-2018

Inleiding/Aanleiding:

Door de coalitie van CDA en D66 is op 6 mei 2014 het coalitie programma 2014-2018, getiteld “Overbetuwse Lente”, gepresenteerd.
Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe de volgende vragen.
Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off

Verklaring GBO bij benoeming wethouders

lees hier de korte verklaring en opmerkingen van GBO bij de benoeming van de wethouders van hedenavond.

verklaring bij portefeuilleverdeling 6 mei 2014

Posted in Algemeen | Comments Off

Rectificatie berichtgeving in “de Gelderlander”

Afgelopen dagen hebben er in dagblad “de Gelderlander” een paar artikelen gestaan over de nieuwe coalitie van CDA en D66 , die is gevormd.

Over de totstandkoming van deze coalitie en de rol, die Gemeentebelangen Overbetuwe heeft gespeeld, bent u al eerder via de nieuwsbrief geïnformeerd.

In “de Gelderlander” van 28 april 2014 staat naar aanleiding van een interview met onderhandelaars Jan van Baal van het CDA en Roel Eefting van D66, dat “ Gera Koopmans als oud wethouder andere emoties had en er dus geen vertrouwen was”. Ook wordt gesuggereerd, dat wanneer andere vertegenwoordigers namens Gemeentebelangen in het begin aan tafel zouden hebben gezeten, de gesprekken anders zouden zijn verlopen.

Klik op het pdf document voor meer informatie.

Coalitiegesprekken

Posted in Algemeen | Comments Off